Гаранционни условия

1.Гаранционният период за всички продукти предлагани от фирма „Фестина Груп“ЕООД е отбелязан на предната част на гаранционната карта 

2.Гаранцията покрива фабрични дефекти свързани с производството на дадения продукт. (При пелетни камини и котли – дефекти свързани с недобре извършени заварки по продукта, фабрична повреда в електрониката, повреда в разширителния съд, повреда във вентилатора, повреда в редуктора). 

3. При възникнал дефект в рамките на гаранционния период, „Фестина Груп“ЕООД се задължава да отремонтира или при необходимост да замени дефектиралата част за собствена сметка, като транспортните разходи до и от сервиза се поемат от клиента. 

4. Гаранционен ремонт се извършва в срок до 30 дни от предявяването на рекламацията. 

5. Гаранцията покрива ремонта и заменените възли и детайли при дефектиране в условията на нормална експлоатация. 

6. Гаранцията е валидна само при спазени всички изисквания, посочени в Инструкция за монтаж и експлоатация и Гаранционните условия. 

7. Гаранцията е валидна само при предоставяне на попълнена Гаранционна карта. 

8. Гаранционният период започва да тече от дата на покупка на продукта или от дата да вьвеждането му експлоатация. 

9. Гаранцията се осигурява от сертифициран инсталатор/сервиз. 

10. (При пелетни камини и котли Задължително да се монтира трипътен вентил или четирипътен смесител осигуряващ мин. температура на постъпващия в котела топлоносител от 65 гр. При соларни системи задължително да се монтира предпазен клапан) 

11. Транспортните разходи при въвеждане на експлоатация на уреда за населени места, извън седалището на сертифицирания сервиз се поемат от Клиента / Потребителят. До 20км от най-близкото представителство НЕ СЕ ЗАПЛАЩА, след това за всеки следващ километър се заплаща по 0.70ст/км в двете посоки). 

12. При пелетни камини и котли гаранцията при счупване на стъклото на уреда се приема единствено, ако стъклото дефектира при първоначален пуск и настройка от сертифициран инсталатор /сервиз. 

13. Гаранция за бързо износващи се части като уплътнител въжета, гарнитури, стъкло, уплътнения се явяват консуматив и не са предмет на гаранционно обслужване. 

14. При не монтиран филтър преди циркулационната помпа гаранцията Не покрива дефекти при същата. 

15. Купувачът/ Потребителят е длъжен при покупката да провери окомплектовка на уреда. Последващи рекламации за не окомплектоване не се вземат под внимание. 

16. Продъвачът е длъжен да попълни правилно Гаранционната карта, като носи отговорност за това, съгласно изискванията на производителя. 

17. Гаранцията отпада в случаите на: изменение в уреда, както и интервенция направена от потребителя или от неупълномощени лица, дефекти получени в резултат на неправилна инсталация, експлоатация, поддръжка или ремонт на уреда от неоторизирани лица, дефекти причинени от колебания в ел. захранването или водното налягане, дефекти причинени от липса на вода и/или от неправилно изпълнена и/или дефектирала отоплителна инсталация, При пелетни камини и котли дефекти причинени от неправилно отвеждане на изгорелите газове, дефекти причинени от несъответствие в качеството на използваните горива, дефекти причинени от замръзване на инсталацията, дефекти причинени от не доокомплектоване на уреда или инсталацията, несъобразена с предписанията на производителя, дефекти причинени от експлоатация на уреда при условия и/или за цели различни от фабрично предписаните за уреда, дефекти причинени поради не третиране на водата, съгласно предписанията на производителя замърсяване на инсталацията, отлагания и др., дефекти причинени от лошото съхранение, злоумишлени действия, природни бедствия, пожари, наводнения и други подобни форсмажорни обстоятелства, при констатация, че уредът е въведен в експлоатация от неупълномощен от производителя сервиз/инсталатор или от потребителя като и ако в инсталацията и в системата за управление са включени неподходящи елементи. 

18. „Фестина Груп“ЕООД няма да носи отговорност за щети нанесени на недвижимо или лично имущество в момент, в който артикулите са били във владение на купувача. 

19. „Фестина Груп“ЕООД си запазва правото да отказва ремонт на артикули, които са доставени за ремонт замърсени или с препарати вредни за персонала на фирмата. 

20. Гаранцията не се признава в случаи на: повреда на някои от компонентите следствие на токов удар или късо съединение, недобре почистени димоотводни тръби на продукта, неправилно монтиране на продукта, използване на пелети, които не са подходящи за продукти di calore, повреда от неправилно транспортиране от клиента. 

21. Купувачът може да предяви иск за щети или липси само ако рекламацията е направена веднага след получаване на продукта в сервизния център или склад на продавача. 

22. При възникнали сервизни въпроси и технически проблеми се свържете с търговския представител, от който сте закупили продукта.

23. При подписване на гаранционната карта от клиента, същия декларира, че няма възражения относно количество, качество, състояние и оборудване на стоката, която е получил и приема посочените гаранционни условия. 

24. НЕ подпечатани гаранционни карти от търговеца се считат за невалидни 

25. Задължение на продавача е да запознае клиента с гаранционните условия и да попълни коректно гаранционната карта. Задължение на инсталатора е да въведе в експлоатация уредите за отопление на биомаса, като запознае клиента с начина на работа и основните функции на менюто. 

26. Сертифицирания инсталатор/сервиз да извърши инструктаж на потребителя, като обясни теоретично и демонстрира практически начините на експлоатация на уреда в съответствие с инструкцията за монтаж и експлоатация. 

27. Сертифицираният инсталатор/сервиз да изброи и обясни подробно на потребителя видовете повреди и съответните съобщения/индикации, както и причините за тях. 

28. Сертифицираният инсталатор/сервиз следва да се убеди, че потребителя е разбрал обясненията и демонстрациите, така че да може да прилага получените знания. 

29. При свързване на комина и уреди с димоодходни тръби трябва да се спазва следно - отворът на димоотходната тръба в комина трябва да е равен или по-голям от изходящи отвор на уреда; - разстоянието от уреда до комина да е по-голямо от 1м и тръбата да е входящ наклон 45 градуса. -да се провери тягата на комина да е по-голяма или равна на необходимата за уреда. - защита от електрически удар, зануляване на ел. проводници и заземяване на електрическите табла. Заземителните съпротивление да не надвишава 4 ома. 27. Помещението, в което се инсталира котела да е защитено от замръзване, с допустима влажност до 70% с допустима околна температура до 35 градуса. 

30. Потребителят е задължен да съхранява Гаранционната карта през целия живот на уреда. Гаранционната карта е уникална и не се издава дубликат. 

31. Да се обърне особено внимание на котелното помещение: - Не се допуска инсталиране на уреди с горивна камера ,захранвана с въздух от помещението, ако същото е с обем под 30 куб. м, и в бани независимо от обема им. - Котелното помещение да бъде с естествено осветление и достатъчно естествена/изкуствена вентилация. -Монтажът на уреди да се извършва върху негорими повърхности (под/стена). - Електрическите връзки към уреда да се изпълняват неразглобяеми. Не се допуска употребата на връзки тип ,,Щекер-контакт“ (освен ако не са доставени по този начин). - Препоръчително е подсигуряването на резервно ел. захранване-генератор или стабилизатор за напрежение със съответната мощност!(виж Инструкциите за монтаж и експлоатация на уреда). 

32. Гаранцията е валидна само при спазване на записаните по-горе условия. При всички останали случаи „ФЕСТИНА ГРУП“ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване. 

33. При въвеждане в експлоатация и след всеки ремонт, сертифицирания сервиз/ инсталатор следва да потвърди спазването на гаранционните условия